06 - 22 814 814 info@lettercheck.nl

PRIVACYSTATEMENT LETTERCHECK

Lettercheck, gevestigd aan Bogerd 35, 5521 RE Eersel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Lettercheck | Bogerd 35, 5521 RE Eersel | 06-22 814 814 | www.lettercheck.nl

Lynn van der Vegt is Functionaris Gegevensbescherming van Lettercheck. Zij is te bereiken via lynn@lettercheck.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lettercheck verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Naam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lettercheck verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– om je indien nodig te bellen of e-mailen om de betreffende dienstverlening uit te kunnen voeren;
– om de betreffende dienst (waarschijnlijk een tekst) naar je te kunnen sturen.

Op basis van deze twee grondslagen verwerken wij je persoonsgegevens:

1. Toestemming: de betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
2. Overeenkomst: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lettercheck bewaart je persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Maximaal twee keer per jaar kan het zijn dat Lettercheck een mail stuurt zonder dat daarvoor contact is geweest (bijvoorbeeld om je fijne feestdagen toe te wensen). Wij hanteren geen specifieke bewaartermijn voor de persoonsgegevens, maar mocht je uit het mailbestand van
Lettercheck willen worden gehaald, dan kan dat uiteraard: stuur dan een verzoek naar lynn@lettercheck.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Lettercheck verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lettercheck gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken om je te volgen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lettercheck en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou in bezit hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lettercheck.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onder aan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Lettercheck wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lettercheck neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@lettercheck.nl.