06 - 22 814 814 info@lettercheck.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN – Lettercheck

Artikel 1
Alle offertes en overeenkomsten ter zake van door Lettercheck te verrichten werkzaamheden geschieden onder deze Algemene Voorwaarden, voorzover niet door Lettercheck schriftelijk is bevestigd dat anders is overeengekomen. Deze Algemene Voorwaarden worden vóór het aangaan van de met de opdrachtgever te sluiten overeenkomst desgewenst aan de opdrachtgever ter hand gesteld. De toepassing van Algemene Voorwaarden, hoe dan ook genaamd, van anderen dan Lettercheck wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Aan Algemene Voorwaarden van anderen dan Lettercheck zal alleen rechtskracht kunnen worden ontleend indien en voorzover Lettercheck zulks schriftelijk heeft bevestigd.

Grondslag offertes

Artikel 2
Op grond van de door de opdrachtgever verstrekte informatie wordt door Lettercheck een offerte gedaan. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Deze opdrachtgever verstrekt tijdig alle informatie teneinde de uitvoering van de opdracht zo min mogelijk te vertragen.

Aanvaarding

Artikel 3
Een opdracht tot verrichting van werkzaamheden wordt steeds aanvaard onder het voorbehoud dat Lettercheck na inzage van de betreffende tekst of na ontvangst van volledige details inzake de te verrichten werkzaamheden het recht heeft binnen redelijke tijd de opdracht alsnog op te zeggen zonder gehouden te zijn tot het geven van enige schadevergoeding.

Uitvoering

Artikel 4
Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en wederzijds op schrift is overeengekomen, heeft Lettercheck het recht een opdracht ook door derden te laten uitvoeren, onverminderd Letterchecks verantwoordelijkheid voor de behoorlijke uitvoering van de opdracht.

Artikel 5
Lettercheck is slechts gehouden een aanvaarde opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren. Met aanwijzingen door de opdrachtgever wordt door Lettercheck rekening gehouden voorzover Lettercheck zulks verantwoord acht.

Levering

Artikel 6
Indien de opdrachtgever niet uitdrukkelijk en op schrift een afleveringsdatum heeft bedongen en hierover niets is overeengekomen, terwijl niet onomstotelijk kenbaar is gemaakt of is gebleken wanneer de opdracht uiterlijk gereed dient te zijn, heeft Lettercheck het recht de tijd waarbinnen de opdracht zal worden uitgevoerd zelf naar redelijkheid te verlengen. In geval van tussentijdse verandering in de opdracht heeft Lettercheck het recht zonder nadere kennisgeving de afleveringsdatum, ook indien deze uitdrukkelijk is overeengekomen, naar redelijkheid te verlengen. Lettercheck houdt zo nodig de opdrachtgever op de hoogte van de voortgang der werkzaamheden en verstrekt opdrachtgever desgevraagd inlichtingen voorzover dit gelet op de aard van de opdracht mogelijk is.

Intrekking van opdracht

Artikel 7
Indien Lettercheck niet bij machte is om de aanvaarde opdracht tijdig uit te voeren, heeft de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, het recht de verleende opdracht eenzijdig in te trekken. Indien de opdracht door de opdrachtgever wordt opgezegd op een tijdstip waarop Lettercheck reeds werkzaamheden heeft verricht, is door de opdrachtgever een naar omstandigheden te bepalen schadeloosstelling verschuldigd, tenzij de opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken om redenen welke niet aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend.

Terugtrekking van opdracht

Artikel 8
Indien Lettercheck van mening is dat een opdracht na aanvaarding zodanig door de opdrachtgever wordt gewijzigd dat Lettercheck deze opdracht naar redelijkheid niet zou hebben aanvaard, behoudt Lettercheck het recht zich van de opdracht terug te trekken. In dat geval heeft Lettercheck recht op het overeengekomen honorarium dat bij volledige uitvoering van de aanvankelijke opdracht door de opdrachtgever verschuldigd zou zijn geweest, zulks op basis van de tot dat moment door Lettercheck verrichte werkzaamheden.

Geschillen omtrent kwaliteit

Artikel 9
Indien de uitvoering van de opdracht voor de opdrachtgever onaanvaardbaar is omdat deze hetzij de vorm, hetzij de geleverde prestaties en/of teksten gebrekkig acht, dient de opdrachtgever Lettercheck binnen twee weken na het leveren van de diensten en/of het product in kwestie schriftelijk te sommeren alsnog de vereiste verbeteringen aan te brengen. Indien en voorzover Lettercheck de opmerkingen en/of bezwaren van de opdrachtgever gerechtvaardigd acht, zal Lettercheck de redelijkerwijs benodigde verbeteringen aanbrengen. Ieder recht tot het aanbrengen van verbeteringen vervalt door uitblijven van genoemde sommatie binnen twee weken.

Honorarium

Artikel 10
Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden wordt Lettercheck voor de werkzaamheden gehonoreerd op basis van een standaard starttarief plus woordtarief. Dit tarief wordt op aanvraag aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Indien de uitvoering van de werkzaamheden dit vereist en dit van tevoren schriftelijk of mondeling is medegedeeld, heeft Lettercheck het recht voor werkzaamheden welke noodzakelijkerwijs moeten worden verricht buiten de normale werkweek c.q. met prioriteit vóór ander gepland werk een toeslag op het honorarium in rekening te brengen van 50% (werkdagen) dan wel 100% (zaterdagen, zondagen, nationale feestdagen).

Artikel 11
Door Lettercheck gehanteerde tarieven kunnen maximaal tweemaal per jaar worden herzien, en wel per 1 januari en/of per 1 juli. Ze worden toegepast op alle werkzaamheden die in het betreffende semester worden verricht. Ook indien tijdens uitvoering van een bepaalde opdracht een tariefsverhoging ingaat, blijven de door Lettercheck in de offerte terzake vermelde tarieven van kracht, tenzij meer dan 50% der betreffende werkzaamheden plaatsvindt na ingang van de tariefsverhoging. In dat geval is het nieuwe tarief van toepassing op het percentage van de na tariefswijziging nog te verrichten werkzaamheden, mits Lettercheck de opdrachtgever van het gewijzigde tarief op de hoogte heeft gesteld en deze daarmee heeft ingestemd. De opdrachtgever kan er in genoemde situatie echter ook toe besluiten de overeenkomst terstond schriftelijk op te zeggen, zulks tegen betaling van de reeds verrichte werkzaamheden, welke betaling zonodig naar redelijkheid wordt berekend.

Artikel 12
Tenzij anders is overeengekomen, kunnen het honorarium en bijbehorende kosten door Lettercheck in rekening worden gebracht zodra de opdracht geheel is uitgevoerd en aan de opdrachtgever of het door deze opgegeven adres is verzonden. Voor opdrachten waarbij sinds de aanvang der werkzaamheden meer dan twee weken zijn verstreken maar welke nog niet voltooid zijn, heeft Lettercheck het recht aan het begin van een nieuwe maand na afloop van genoemde twee weken het verschuldigde honorarium over de verstreken maand in rekening te brengen.

Artikel 13
Over door Lettercheck in rekening gebrachte honoraria en kosten is btw verschuldigd, tenzij het naar de mening van Lettercheck hiervan vrij te stellen werkzaamheden betreft.

Geschillen omtrent honoraria

Artikel 14
Mocht de opdrachtgever van oordeel zijn dat een door Lettercheck toegezonden declaratie onjuist is, dan dient opdrachtgever uiterlijk binnen tien werkdagen na datering van de declaratie deze bezwaren schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken. Het kenbaar maken van bezwaren laat de verplichting van de opdrachtgever tot tijdige betaling onverlet.

Betaling van declaraties

Artikel 15
Honoraria, kosten en btw dienen door opdrachtgever binnen vijftien werkdagen na datum van een declaratie te worden voldaan. Bij niet-betalen binnen deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

Artikel 16
Indien opdrachtgever van rechtswege ter zake van tijdige betaling in verzuim is, heeft Lettercheck het recht de opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen met ingang van de zestiende werkdag na de datum van de declaratie.

Artikel 17
In het geval van niet tijdige betaling van declaraties door opdrachtgever heeft Lettercheck tevens het recht de benodigde periode of hoeveelheid tijd voor uitvoering van onderhanden werkzaamheden ten behoeve van de desbetreffende opdrachtgever op te schorten, en wel voor eenzelfde periode of hoeveelheid tijd als opdrachtgever heeft verzuimd c.q. verzuimt tijdig te betalen.

Artikel 18
Indien Lettercheck, zulks ter beoordeling van Lettercheck, het nodig acht een niet tijdig betaalde declaratie langs gerechtelijke of buitengerechtelijke wegen te innen, is de opdrachtgever gehouden alle aan de zijde van Lettercheck gevallen en met deze inning verband houdende kosten te voldoen.

Schadevergoeding

Artikel 19
Lettercheck kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade welke de opdrachtgever lijdt tengevolge van vergissingen, verzuimen, verkeerd woordgebruik of andere fouten. De opdrachtgever vrijwaart Lettercheck tegen aanspraken van derden.

Artikel 20
Lettercheck is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, vernietiging of beschadiging van aan Lettercheck toevertrouwde manuscripten, papieren en/of boeken, waaronder mede begrepen elektronische bestanden. De verzending van materiaal geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Geheimhouding

Artikel 21
Lettercheck verplicht zich jegens opdrachtgever tot geheimhouding van alle aan Lettercheck ter beschikking gestelde documenten, informatie e.d. tot op het moment van algemene bekendmaking van bedoelde informatie. Tevens verplicht Lettercheck zich jegens opdrachtgever geen gebruik te maken van bedoelde informatie voordat opdrachtgever of anderen aan bedoelde informatie algemene bekendheid hebben gegeven.

Toepasselijk recht

Artikel 22
Op elke overeenkomst die Lettercheck sluit en derhalve tevens op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.